<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

06 juli 2005

Waarom

Mensen en leerlingen vragen me vaak waarom ik in vredesnaam Nederlands heb gestudeerd. Als ik dan persé een taal wilde studeren, waarom dan geen Frans? Ik was per slot van rekening eerst naar Frankrijk gegaan na de middelbare school om beter Frans te leren en omdat ik dat zo'n mooie taal vond (en vind).

Maar daar in Frankrijk kwam ik er al snel achter dat ik talen hartstikke leuk vind. Zowel taalkunde als letterkunde. Maar om nou de eerste paar jaar van je studie vooral bezig te zijn met taalverwerving, wat betekent dat je simpelweg woordjes en grammatica moet leren en de taal vooral veel moet oefenen om hem enigszins onder de knie te krijgen, om dan pas een beetje de diepte in te gaan met je studie-object, dat leek me niks. Als ik een vreemde taal wilde leren, ging ik wel naar het moederland toe van die taal, of ik zou een talencursus doen. Dus het werd mijn moedertaal en laat die nou toevallig Nederlands zijn. Had mijn wiegje en dat van mijn moeder in Engeland gestaan, dan was ik Engels gaan studeren, hadden de wiegjes in Japan gestaan, dan was de keuze op Japans gevallen. Zo simpel was het.

Na twee jaar moest ik een specialisatie kiezen (is dat tegenwoordig een master?). In Utrecht kon je bij bijna alle vakken van de faculteit specialisaties of onderdelen daarvan volgen. Ik bleef echter dicht bij huis en koos voor historische letterkunde. "Maar daar kan je toch helemaal niets mee?" zult u waarschijnlijk zeggen. Inderdaad, de banen voor specialisten historische letterkunde van het Nederlands liggen inderdaad niet voor het oprapen. En zelfs als je een aio-plaats weet te bemachtigen, sta je vier jaar later vaak alsnog op straat.

Maar ik volgde het advies van mijn ouders op en koos gewoon wat mij het meeste boeide. En dat was nou eenmaal die historische letterkunde. Literatuur in combinatie met geschiedenis. Geschiedenis was een van mijn favoriete vakken op de middelbare school, samen met Nederlands en muziek. Ik had die studie zelfs nog op mijn lijstje staan toen ik in 6 vwo zat. Bovendien had de afdeling historische letterkunde de leukste docenten die het meeste betrokken waren bij hun studenten.

Ik heb nog geen moment in mijn leven spijt gehad van de keuzes die ik toen gemaakt heb.
18:26

:

ik wel. daarom ben ik ook ��n keer van studierichting veranderd, en ben ik halverwege die veranderde studierichting ook aan een tweede studie begonnen. de tweede studie ligt toch het dichtst bij mijn hart, hoewel de concreetheid van de andere studie mij bij de les weet te houden. ik ben overignes in beiden uiteindelijk afgestudeerd. dat kon destijds nog redelijk makkelijk.
Anonymous Anoniem, 01:09  
Ach, u moest eens weten hoe vaak ik mijn keuze voor muziekwetenschappen heb moeten uitleggen. "En ... wat kun je daarmee" was de meest gestelde vraag. Ik heb er nooit echt spijt van gehad.
Anonymous jwl, 09:45  
'Wat kun je met Nederlands, dan?' vraagt men dan, 'Behalve leraar worden?'
'Weet ik veel,' zeg ik dan, , Dat zie ik dan wel.'
Nederlands is een beetje een gekke studie, maar wel heel leuk. Ik heb ook nog overwogen om Engels of Frans te gaan doen, maar vanwege de taalverwerving heb ik besloten om daar toch maar niet aan te beginnen, leek me inderdaad nogal saai in het begin.
Anonymous Anne-Floor, 11:48