<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

06 juli 2005

Vergaderdrift

Gelukkig zijn we bij ons op school niet zo vergaderig. Ten minste niet dat ik er veel van heb gemerkt. De enige wekelijkse vergadering die ik had het afgelopen jaar was die van de mentoren van de jaarlaag waar ik ook mentor van was. Maar dat werd heel eufemistisch 'overleg' genoemd. En eigenlijk was het ook niet meer dan dat. We hadden dan wel een agenda, maar dat was meer een houvast dan dat het een verplichte lijst was om af te werken. En ik heb vaak genoeg meegemaakt dat er ook van afgeweken werd omdat we ineens in een goede diepgravende discussie kwamen die eigenlijk belangrijker was dan wat er op de agenda stond.

Maar goed, een paar keer per jaar, als de cijfers zijn ingeleverd en voordat de rapporten gedrukt worden, moet je wel officieel gaan doen. Zeker aan het einde van het jaar. Dus heb ik gisteren van half tien tot kwart voor vijf, met een keer een pauze van anderhalf uur en een keer een van een kwartier, vergaderd. Sjonge jonge, wat kunnen mensen toch oeverloos zeiken. En wat zijn procedures belangrijk bij dit soort zaken. En wat kan je toch cynisch en melig worden als je dit zo lang achter elkaar moet doen.

Het is in ieder geval goed afgelopen. Mijn mentorleerlingen waren gelukkig niet zo'n probleem. Degenen die sowieso bevorderd en afgewezen waren, waren niet meer dan hamerstukken. Een van de twee leerlingen in de bespreekzone kostte ook weinig moeite om bevorderd te krijgen en voor de andere had ik het nodige lobbywerk vooraf gedaan, zodat ze met de hakken over de sloot en twee flinke taken over mag.
11:27

:

Kijk, als iedereen nou voorwerk en lobbywerk gedaan had, dan hadden veel meer klassen zo doorgewerkt kunnen worden. Dat je collega's een voorbeeld aan je mogen nemen!
Anonymous Amiek, 13:03  
Nou ja, er zaten ook wel heel wat echt moeilijke gevallen bij een aantal andere klassen.
Blogger Anne-Lise, 23:05  
het is toch wel boeiend dat cijfers voor vakken, hoewel ze daar zo hard en concreet staan, en de regels daar omheen ook hard en medogenloos zijn, kennelijk toch niet helemaal zo hard blijken te zijn.

als er zo lang vergaderd moet worden, is het misschien zaak de regels aan te passen, zodat daar de ruimte ontstaat om die kennelijk noodzakelijke nadere beoordeling te concretiseren. uitzonderingen zullen er natuurlijk altijd zijn, maar dat scheelt wel vergadertijd.

verder, in mijn ervaring, maakt het 100% verschil hoe een vergadering voorgezeten wordt. een voorzitter die eindeloze discussies toestaat, niet afkapt, niet goed samenvat, maakt een vergadering tot een kwelling. en zo beschrijf je de vergadering wel, helaas.
Anonymous Anoniem, 01:03