<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

06 juli 2005

Nieuw jasje

Ook al log ik heel goedkoop met blogger, ik heb er toch nog iets leuks van weten te maken, geloof ik. Nu de bieb nog en wat andere kleinigheden en dan merk je er haast niets meer van.
01:37

:

wow! ergens een andere template gevonden?
Anonymous Anoniem, 05:10  
Mooie kleuren :) Is weer eens wat anders!
Anonymous Yukiko, 07:33  
Erg mooi! En de Bieb is ook al af zie ik.
Anonymous Ronald, 09:03  
Mooi! :-D
Anonymous Anne-Floor, 09:13  
Niks mis met blogger, meer vrijheid dan bijn punt.nl of webstreepjelog. En je hebt de bloggerbalk laten verdwijnen :-)
Fijne kleurtjes indeed.
Blogger woordenaar, 09:42  
leuk hoor!
Anonymous carrie, 10:33  
Wow. Wat een kleuren!
Anonymous maarten, 11:35  
Coooool!
Anonymous Amiek, 13:00