<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

10 juli 2005

Net gezien

Twee vrouwen (moeder en oma?) zitten in de auto met kind dat nog geen jaar oud is op schoot bij de bijrijder. Ten eerste is dat natuurlijk al levensgevaarlijk. Vervolgens steken ze allebei een sigaret op.

Volgens mij houd je dan niet echt van je kind. Maar ja, wie ben ik?

Ik heb trouwens niets tegen roken, maar in zo'n situatie vind ik het niet normaal.
19:21

:

oh nee, wat vreselijk! Ik snap ook niet hoe ze dat kunnen doen. Hardleers zijn sommige mensen
Anonymous Hette, 22:59  
roken in de auto is een NONO bij mij. dan maar een rookpauze om de zoveel honderd kilometer.
Anonymous Anoniem, 09:44