<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

12 juli 2005

Misschien

Voor Dichter op dinsdag.

IK
schrijf gedichten
als dunne bomen.

Wie
kan zo mager
praten
met de taal
als ik?

Misschien
is mijn vader
gierig geweest
met het zaad.

Ik heb
hem nooit
gekend
die man.

Ik heb
nooit
een echt woord gehoord
of het deed pijn.

Om pijn
te schrijven
heb je
weinig woorden
nodig.

Jan Arends

Uit: Een vrijgezel op kamers. Verzameld werk. Samenstelling en bezorging Th. Wierema en N. Keuning. Amsterdam, 2003.
01:15

:

Mooi smal gedicht Minoes! Dank voor je bijdrage:-)
Op je andere vraag kom ik nog terug vandaag.
Anonymous Hans, 06:40  
Mooi smal gedicht Minoes! Dank voor je bijdrage:-)
Op je andere vraag kom ik nog terug vandaag.
Anonymous Hans, 06:40  
Mooi smal gedicht Minoes! Dank voor je bijdrage:-)
Op je andere vraag kom ik nog terug vandaag.
Anonymous Hans, 06:41  
Mooi blijft het, vorm en inhoud op elkaar afgestemd.
Anonymous ronald, 08:10