<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

12 juli 2005

Inderdaad hoax

Hier is het antwoord van Zeelandnet:

Geachte heer/mevrouw,

U heeft op 11-07-2005 om 18:45:02 een vraag aan ons gesteld.
Het antwoord op uw vraag is:
Dit soort e-mail berichten doet al jaren de ronde en is absoluut NIET waar. Dit soort berichten worden ook wel 'hoaxen' genoemd, het zijn nep-berichten waarin wordt verzocht om het aan zoveel mogelijk mensen door te sturen.

Meer informatie over hoaxen vindt u op www.nepwaarschuwing.nl , informatie over dit betreffende e-mail bericht staat op http://v2.virusalert.nl/?show=hoax&id=236

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,
ZeelandNet B.V.

Afdeling Klantenservice

Best snel trouwens. Ben ik blij dat ik er niet (helemaal) ben ingetrapt.
10:06

:

Je kunt de hoaxen ook vinden op de site van McAfee, dacht ik. Erg up to date. :-)
Ik geloof in ieder geval niks meer wat dat betreft. Heb ooit eens iets weggegooid dat belangrijk was voor het lezen van websites. Hmpf...
Anonymous Anne-Floor, 10:12  
het is allemaal, in zekere zin, nog veel erger. er circuleren e-mails met verzoeken voor het versturen van (bijvoorbeeld) kaartjes naar een ernstig ziek kind, die nog in het Guiness Book of Records daarmee wil komen. ook met het verzoek dat weer door te sturen. betreffend kind is inmiddels allang overleden, en het betreffende ziekenhuis ontvangt nog steeds kaartjes. :-(
Anonymous Anoniem, 10:40