<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

11 juli 2005

Hoax?

Het is lang geleden dat ik zo'n mail heb gehad:

Goeiedag,

ik ben een jonge papa van 29 jaar. Mijn vrouw en mezelf hebben samen een
schitterend leven gehad. We hebben een kind. Haar naam is Rachel en ze is
10 jaar. Onlangs heeft de dokter een hersenkanker in haar kleine lichaam
gedetecteerd. en er is slechts 1 manier om haar te redden: een operatie.
Spijtig genoeg hebben we niet voldoende geld om dit te betalen, AOL en
Zeelandnet steunen ons. Het enige wat ze kunnen doen is het volgende: ik
stuur u deze email en u stuurt hem door naar andere personen. AOL zal deze
email volgen en tellen hoeveel personen hem ontvangen hebben. Elke
persoon die deze email opent en hem naar tenminste 3 personen doorstuurt, schenkt
ons 32 eurocent. Alsjeblief, help ons. Neem de tijd om dit te lezen want op
een dag zal de muziek ophouden. Het leven is zo kort. Omdat je zo snel door
het leven holt, mis je de helft van het plezier van je bestaan. Omdat je
bezorgd bent en je je de dag door zorgen maakt is het net als een ongeopend
cadeau dat je wegwerpt... Het leven is geen koers, je moet je levensritme
vertragen. De tijd nemen om naar de muziek te luisteren alvorens het
liedje ten einde is. AUB stuur dit door zodat je een klein meisje steunt. AUB
stuur dit door naar iedereen die je kent... Het is de vraag van een klein
meisje die weldra deze wereld zal verlaten omdat ze een slachtoffer is
van een verschrikkelijke ziekte: KANKER.

Bedankt voor de moeite, dit is geen kettingbrief, maar een keuze voor
ieder van ons om een klein meisje, dat aan een serieuze en fatale vorm van
kanker lijdt, te redden. Dit kleine meisje, dat slechts 6 maand meer te leven
heeft, zou graag een brief sturen aan iedereen met de boodschap. Om je
leven zo vol mogelijk te beleven want zij zal nooit afstuderen...Zij zal
nooit trouwen, noch kind(eren) krijgen. Door dit bericht naar zoveel
mogelijk personen te sturen, kan je haar en haar familie een beetje hoop
geven. Iemand heeft deze brief naar 500 personen gestuurd!!! Ik weet dat
je dit zeker naar 5-6 personen Kan sturen. Een kleine inspanning...

En ben je te egoistisch om 10-15 minuten van je tijd te spenderen om dit
bericht naar enkele personen door te sturen,wel dan ben je een zieke
geest. Denk dan gewoon aan het feit dat dit JOU of je kind ook kan overvallen!
Dank je, vernietig deze getuigenis niet, laat ze rondcirkelen.


Volgens mij klopt hier geen barst van. Want hoe kan die vader nou voor het versturen van de mail weten dat iemand hem aan vijfhonderd mensen heeft doorgestuurd? Dat verhaal over een operatie die te duur is (en die niet vergoed wordt), daar kan ik nog inkomen. Als het een experimentele operatie is die niet in Nederland kan worden uitgevoerd, dan hangt het erg van de verzekeraar af of er überhaupt iets vergoed wordt. Ik heb het bericht maar aan Zeelandnet gemaild om te horen wat zij erover te zeggen hebben.

Wordt (hopelijk) vervolgd...

PS: Als het onverhoopt tóch waar blijkt te zijn, dan bied ik bij voorbaat mijn excuses aan en dan zal ik de mail zo snel mogelijk aan zo veel mogelijk mensen doorsturen.
18:58

:

Tja ook als het wel waar is, vind ik het een vrij verkeerde manier om fondsen te werven. Ik kan me voorstellen dat je wanhopig bent als het je gebeurt, maar dit is gewoon smakeloos.
Anonymous Amiek, 19:16  
In plaats van smakeloos bedoelde ik eigenlijk emotionele chantage.
Anonymous Amiek, 19:17  
gewoon grote onzin, blokkeert servers en iedere keer zijn er weer stapels mensen die er in tuinen. Gewoon weggooien!
Anonymous Moniekie, 23:22  
dit is zeker een hoax. als er al een bedoeling achter zit, is dat om geld los te krijgen van mensen, en wel via reacties richting de oorspronkelijke verstuurder. die hoeft op deze manier geen e-mail adressen bestand te hebben om de mail breed verspreid te krijgen, maar doet het via, zoals al gezegd, emotionele chantage.
Anonymous Anoniem, 10:35  
Goed dat je er niet voor gevallen bent. Want zoals Amiek al zei: emo chantage die vrij brutaal is. Bij mij valt het lekker onder de neoemer spam ik heb het al een hele tijd niet meer gehad maar blijkbaar duiken ze nog steeds her en der op.
Anonymous sab, 11:17