<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

08 juli 2005

Hip en nieuw

Collega K. had gisteren zijn bijna-vakantiedag besteed met het aan vakantie wennen (ook daarvoor moet je even omschakelen). Dus hij was thuis op de bank geploft en had de tv aangezet, waar hij vervolgens geconfronteerd was met de bomaanslagen in Londen. En daar was hij naar blijven kijken.
Collega A. had de dag heel anders doorgebracht. Zij had samen met een aantal collega's en leerlingen een fikse wandeling in Limburg gemaakt. 's Avonds op het feest had ze nog niet veel tijd gehad om naar een of andere vorm van nieuws te kijken.

Staan die twee op het feest met elkaar en met mij te praten en vertelt K. wat hij heeft gedaan die dag. Waarop A. zegt: "Ja hoe was dat?" Alsof hij naar een nieuwe film was geweest of iets anders hips en nieuws.
12:08

:

da's misschien ook wel de manier om ermee om te gaan, met enige afstandelijkheid. het wordt naar mijn smaak ook veel te indringend en vooral te lang gepresenteerd. en dan al die nietszeggende commentaren over wat dit nu voor Nederland betekent. wat een bangmakerij.
Anonymous warmhart, 13:32  
we leven in een mediacratie, dat is een feit. Ik moet er ook nog wel aan wennen!
Anonymous Carrie, 14:30  
Had die collega eigenlijk wel goed geluisterd? Het lijkt wel een typisch geval van 'niet doordringen tot' .
Anonymous Puur Kaat, 16:43  
A. moest ook wel toegeven dat het er heel lullig uitkwam en dat ze het zo niet bedoelde. Ze had nl. wel gehoord dat er bomaanslagen waren geweest, maar ze had nog geen idee van de omvang.
Anonymous Minoes, 20:23