<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

07 juli 2005

Het houdt nooit op

Shoot. Dacht ik gisteren dat ik alles had gehad en vandaag alleen nog rapporten uit moest delen, wat spullen bij elkaar moest grabbelen om mee naar huis te nemen voor de vakantie en dan vanavond nog naar een feest op school moest. Heb ik me ten eerste gigantisch verslapen vanmorgen, zodat een collega mijn rapporten uit moest reiken. Daarnaast belt er net nog een afdelingsleider dat een leerling nóg een keer besproken moet worden. Misschien kan het vanavond, maar anders moet ik daar morgen nog voor naar school.
16:56

: