<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

10 juli 2005

Even proberen

Hmm, ik heb een nieuw hulpmiddel gevonden om te posten. Even kijken of het werkt.
00:23

:

Wat voor een hulpmiddel?
Anonymous Barbara, 01:08  
O, een programmaatje waarmee ik niet via mijn browser hoef in te loggen: w.bloggar.
Anonymous Minoes, 01:12  
en via e-mail? schijnt ook te kunnen. geen idee hoe.
Anonymous Anoniem, 09:33  
Ik zie ook mensen loggen via hun mobiel. Ben ook wel benieuwd hoe dat gaat.
Anonymous Barbara, 14:43  
Ow ja, bloggar werkt prima, ook met WP bijvoorbeeld
Anonymous ronald, 10:20