<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

08 juli 2005

En nu ...

... vakantie! Zeven weken 'niks' doen. Ook wel jammer dat ik een aantal collega's zo lang niet zal zien.

Wat vliegt zo'n jaar om. Zeker als de meivakantie voorbij is. Hoewel, daar dacht ik in maart wel anders over. Maar de periode tussen carnavals- en meivakantie was dit jaar ook wel erg lang.
00:56

:

Zeven weken, wat een tijd
Anonymous ronald, 08:52  
lekker toch? alleen het weer mag wel wat beter, maar daar is ook nog zeven weken de tijd voor :-)
Anonymous warmhart, 11:07