<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

09 juli 2005

Dialect

Toen ik zo'n vijf jaar geleden in Brabant kwam wonen, moest ik erg wennen aan het dialect en ik dacht dat ik het nooit zou overnemen. Maar het gebeurt toch.
Ik ben benieuwd wat er nog meer komt.
13:13

:

wordt pas erg als je temet gaat zeggen in plaats van zo meteen, en m?n en m?ne in plaats van mijn. overigens heeft het woord trut een heel andere betekenis dan in het westen. en zodra je ouw kont en ouw trut tegen je vader en moeder gaat zeggen, wordt het tijd om weer eens ergens anders te gaan verblijven. :-)

wat erg kan helpen in het ombouwproces is veel luisteren naar liedjes van Gerard van Maasakkers (en als hij nog altijd een cultureel programma heeft op Omroep Brabant, dan draagt dat er vast ook aan bij).
Anonymous warmhart, 15:13  
moet dus zijn m�n en m�ne, maar het nieuwe formulier haalt kennelijk bepaalde letters weg.
Anonymous Anoniem, 15:15  
Ik wist niet dat het Brabants zo lijkt op ons Vlaams.
Anonymous _irenka, 17:46  
ons mam?
Anonymous Carrie, 18:37  
Woon al heel lang in Brabant, al mijn hele leven (met enen uitstapje naar Amsterdam, maar dat zeg ik toch niet allemaal hoor...
Anonymous mariekefotografeert, 20:24  
Het gaat goed met je, Minoes, lekker inburgeren, dan kom je er wel!
Anonymous ray, 00:01  
Es ge op oewe lôzzie kèkt, es ge petazzie maokt, es ge 'houdoe' zegt, es ge het verschil wit tussen 'onze vadder' en 'ons moe' (en wörrum dè zô geschreve wordt) en es ge wit wè een kuuske is, dan zedde pas echt ingebörgerd. :))
Anonymous Adri, 00:01