<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

13 juli 2005

Couperus

Het heeft lang geduurd voordat ik een boekverfilming mooi kon vinden. Daarom zorgde ik er in ieder geval altijd voor dat ik een boek eerst las voordat ik de film zag. Maar sinds er een paar heel mooie Nederlandse verfilmingen zijn gemaakt, zoals De tweeling en Karakter, begin ik het te leren om er met plezier naar te kijken. Natuurlijk had ik deze boeken al gelezen toen de films uitkwamen. Maar ik had toch ook van de films kunnen genieten toen ik ze zag. Ook omdat ik me nu realiseer dat een verfilming eigenlijk niet meer is dan een interpretatie van een andere lezer.
Bovendien kunnen verfilmingen ook positief zijn. Boeken en schrijvers die door de meeste mensen niet zomaar meer gelezen worden, komen ineens weer in de belangstelling te staan. Een voorbeeld daarvan is volgens mij Karakter. En nu las ik bij Taalunieversum dat een drietal producenten van plan is om De stille kracht van Louis Couperus in beeld te gaan brengen. Dit boek is natuurlijk al een keer voor televisie verfilmd, maar dat is zo'n typische productie uit de jaren '70. Een toneelvoorstelling heb ik er ook al eens van gezien. Die was mooi. En nu de film dus. Ik ben benieuwd.
08:40

:

ben ook benieuwd naar Sjakie en de Chocoladefabriek ;-)
Anonymous Carrie, 09:19  
Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar!
Anonymous Minoes, 10:17  
Mooi gevonden: 'dat een verfilming eigenlijk niet meer is dan een interpretatie van een andere lezer'
Benieuwd naar 'De Stille Kracht', ik ken het boek niet.
Anonymous ronald, 12:36  
Ik ben al geen fan van Nederlandse literatuur, dus ook niet echt van verfilmingen ervan. Zit meer in de Engelse/Scandinavische literatuur dan in de Nederlandse.
Anonymous die andere Barbara, 16:13