<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

13 juli 2005

Als het goed is ...

... heb ik morgen leuk nieuws.
16:45

:

je houdt het spannend :-)
Anonymous Anoniem, 17:43  
Oef, cliffhangertje!!
Anonymous Amiek, 18:47  
Hoe trek je bezoekers hihi. Maar voor mij is het altijd meer een uiting van hoe enthousiast ik zelf ben. Gelukkig zit je in de RSS anders mis ik het misschien :-)
Anonymous sab, 19:20  
Nou, daar hopen we dan maar op!
Anonymous Barbara, 23:17  
het is morgen!
Anonymous Moniekie, 00:39  
Ja, weet ik, maar je moet, net als ik, echt tot morgenochtend wachten.
Anonymous Minoes, 00:43  
Het is morgenochtend! ;-)
Anonymous Aderyn, 07:45  
het inmiddels als bijna morgenmiddag. :-)
Anonymous sab, 11:07  
Aaaaaah toenou!!
Anonymous Amiek, 11:14  
Ja, ja, ja, nog even geduld...
Anonymous Minoes, 11:25  
watdan?watdan?Watdan?wAtdan?
Anonymous Carrie, 12:02