<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

28 juni 2005

Zelfportret / portret

Voor Dichter op Dinsdag

MY OMHELSING HET MY VERDUBBEL
Vir Andr�

My omhelsing het my verdubbel
my borste roep na mekaar
die twee kopspelende maats
en my hande omsluit my geheime

in 'n kamer ver weg
agter die gestorte herfs
kyk jou o� verdwaas
na die spie�l van jou lyf

Ingrid Jonker

Uit: Versamelde werke. Kaapstad, Johannesburg, Pretoria, 1994.


Ik heb de behoefte om even een toelichting bij dit gedicht te geven. Hans en Mieke zeiden dat je het thema niet al te letterlijk hoefde te nemen. Dat heb ik dus ook niet gedaan. Ik moet er alleen even wat zoekwerk voor doen, dus de toelichting volgt nog.
18:21

:

Minoes wat fantastisch dat je Ingrid Jonker hebt gekozen. En ik wist niet dat ze een relatie had met Andre Brink. Ik heb meerdere boeken van hem gelezen (Houd Den Bek oa) maar was helemaal stuk van Een Droog Wit Seizoen. Wat een prachtig boek. Mooie bijdrage en prachtig gedicht.

Mieke
Anonymous Anoniem, 21:11