<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

24 juni 2005

Waar een stage al niet goed voor is

Bijvoorbeeld voor het leren omgaan met extreme temperaturen als deze. Sinds ik zeven jaar geleden stage heb gelopen in Zuid-Afrika, pas ik me automatisch aan aan deze temperaturen. Alleen jammer dat de Nederlandse architectuur er niet op berekend is. En dan hoeft er voor mij echt geen airco te zijn, dat was er in Z-A meestal ook niet. Maar wat kleinere ramen en begroeiing rond de gebouwen zou wel heerlijk zijn.
19:18

:

Na een jaar Zuid-Spanje (Sevilla, waar altijd de hoogste Europese temperatuur vandaan komt) kan ik ook behoorlijk wat hebben. Maar toen het zweet begon te gutsen door het plegen van een telefoongesprek werd het zelfs mij wat te gortig.
Anonymous Amiek, 23:40  
Na een vakantie in Florida ben ik ook wijzer geworden: met deze temperaturen rustig aan doen (niet rennen om die bus nog te halen, alhoewel.. wachten in deze hitte is ook niet fijn :o\ ) en ik heb nu steevast een flesje water bij me.
Blogger Manon, 09:22