<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

26 juni 2005

Uitstapjes

Nog twee weken, en dan... zeven weken vakantie! Ik ga dit jaar (waarschijnlijk) niet het land uit (dat komt deze winter), dus ik wil nou eindelijk eens leuke dingen gaan doen binnen onze landsgrenzen, en eventueel die van onze zuiderburen. Wie heeft er nog idee�n?

Tot nu toe staan op mijn lijstje:
- Amsterdam (o.a. de verbouwing van het Rijksmuseum bekijken)
- Turnhout
- Den Bosch (daar schijnt een Chagall-tentoonstelling te zijn)

Maar daar kan ik geen zeven weken mee vullen.
22:18

:

Nijmegen, Arnhem (Openluchtmuseum), Kroller Moller, weekje buitenkunst, Xanten (Duitsland), Zeeland. Leuk om te fietsen: Betuwe, Utrechtse heuvelrug, achterhoek, langs de ijssel. Zomerconcerten van Robeco...
Nog meer ideeen nodig?
Anonymous Amiek, 23:35  
de NRC regelmatig kopen? vrijdags is er een cultuurbijlage (het Cultureel Supplement), en maandags een muziekbijlage. daarin staan naast besprekingen ook altijd allerlei programma's van tentoonstellingen en uitvoeringen. woensdags een filmbijlage, maar dat is vrij standaard voor een krant.
Anonymous Anoniem, 23:40  
Oef: Dit
wil ik zo graag zien...
Anonymous Amiek, 23:46  
Hms, de link doet het geloof ik niet: www.robecozomerconcerten.nl 19 juli, wil ze heel graag eens zien, met name V-L, BB5 (klare taal voor een cellist, toch?)
Anonymous Amiek, 23:51  
Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras 5?
Blogger Anne-Lise, 23:56  
Wadden-eilanden, rondje IJsselmeer fietsen, Xanten (aanrader!!!!!!), Groningen, dierentuinen in o.a. Emmen, Amersfoort.
Anonymous Barbara, 06:52  
Ha! Ja precies! Conjunto Iberico zit in het robecozomerconcert!
Anonymous Amiek, 15:46  
Da's een superstuk. Heb er vorig jaar een deel uit gespeeld. Ben nu bezig met BB 1. Ga misschien maar naar dat concert toe.
Blogger Anne-Lise, 15:55