<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

26 juni 2005

Rood

Eindelijk heb ik een dag in de zon doorgebracht. Heerlijk gepicknickt, een beetje rondgewandeld, beetje gekletst, beetje gespeeld met de aanwezige kinderen. En het resultaat mag er zijn: een rood hoofd en twee roodverbrande armen. Maar ja, die worden wel bruin.
20:30

:

...of gaan vrolijk vervellen :-)
Anonymous Anoniem, 20:41  
Je hebt nog mazzel, ik wordt ook rood. Maar de bruinfase kent mijn huid niet die gaat gewoon weer terug naar bruin (op een paar sproetjes na).
Anonymous sab, 21:23  
Mijn huid kent maar twee kleurvariaties: rood en wit. That's it.
Anonymous Barbara, 21:53