<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

29 juni 2005

Ontdek je plekje


Op mijn dagelijkse omweg kom ik langs een kinderboerderijtje, midden in de stad. Het ligt verscholen achter een kinderspeelplaats die ook weer een eind van de openbare weg afligt. En die openbare weg is een achterafstraatje. Vandaar dat je 'm niet zo gauw opmerkt. Leuk is dat, dat je zo je stad beter leert kennen.
17:51

:

Ben dol op kinderboerderijen!!!!! Minus de kinderen die daar rondlopen dan wel overigens. *lol* Op zo'n boerderij kun je ongeneerd geiten knuffelen enzo. Geweldig vind ik dat!
Anonymous Barbara, 19:44  
je kunt dus nog steeds niet rechtstreeks van en naar huis toe rijden vanwege afgesloten wegen ;-)

en geiten heb ik nou nog nooit zo als knuffelbaar gezien. poezen zeker, honden tot op zekere hoogte, maar geiten, nee. :-D
Anonymous Anoniem, 21:45  
Soms is het goed om eens niet de standaard route naar huis te nemen. Dan kom je de meest wonderbaarlijke dingen tegen...
Anonymous sab, 22:29