<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

26 juni 2005

Omleiding

Het is natuurlijk hartstikke vervelend als er een weg is opgebroken en je om moet rijden. Helemaal vervelend wordt het als er op twee plekken op je vaste route aan de weg wordt gewerkt. Dan moet je in de haast een alternatief verzinnen, terwijl je de trein moet halen. Zeker als je, zoals ik, eigenlijk altijd net te laat vertrekt is dat balen. Vandaag was dus zo'n dag.

Maar ik heb er nu ook een voordeel van ontdekt: je komt nog eens in mooie achterafstraten waar je normaal niet komt. Ik heb dus, zeker op de terugweg, weer even kunnen zien dat mijn stad eigenlijk best wel mooi is.
20:51

: