<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

28 juni 2005

My Omhelsing
Ingrid Jonker (1933-1965) was een Zuid-Afrikaanse dichteres. Zij werd slechts 31 omdat zij op 19 juli 1965, als een negentiende-eeuwse romanheldin, zelfmoord pleegde door haar geliefde zee in te lopen, totdat ze verdonk.

De Andr� in dit gedicht is volgens mij Andr� Brink, de schrijver van o.a. A dry white season, met wie ze een relatie had gehad. In de tijd dat ze met Brink samen was, had ze nog een minnaar en in die tijd heeft ze een abortus ondergaan. Wie de vader was van dit kind, is niet bekend. Brink en Jonker gingen uit elkaar tijdens een rondreis in Europa, omdat Brink er uiteindelijk voor koos naar zijn vrouw terug te gaan.

Toen ik dit gedicht de eerste keer las, dacht ik dat het ging over een vrouw die zwanger was, waarbij omhelzing een eufemisme is voor geslachtsgemeenschap. Gaat dit gedicht over de zwangerschap ten tijde van de relatie van Jonker en Brink?
Maar ja, dan die tweede strofe. Wie is die 'jy'? Is dat Andr�? Of is dat dezelfde als de 'ik' uit de eerste strofe, maar dan gezien door het spiegelbeeld en gaat dit gedicht over iemand die zichzelf omhelst? Ik weet het niet. Het is een gedicht waar ik denk ik wel even over na zal blijven denken.

De gedichten van Ingrid Jonker zijn tijdens de jaren zestig en zeventig niet vaak in druk verschenen. Ze had tijdens de opstand in Sharpeville (1960) openlijk partij gekozen voor de zwarte bevolking en dat beviel de regering niet. Toen er ook nog censuur werd ingesteld en haar vader, met wie ze een heel slechte band hand, hoofd van die censuur werd, werd het helemaal lastig om haar werk verspreid te krijgen.

Ingrid Jonker werd gerehabiliteerd toen Nelson Mandela tijdens zijn presidenti�le inauguratie in 1994 het gedicht 'Die kind is nie dood nie' voordroeg, over de opstand in Sharpeville.

Als je meer wil lezen over Ingrid Jonker, kijk dan eens op bijvoorbeeld deze site.
19:34

:

Leuk zeg, ik ga me er eens even in verdiepen. En die voorstelling .... die was idd prachtig! Jammer dat je die niet hebt kunnen zien!
Anonymous Anoniem, 21:11  
Vreseljik boeiend die Afrikaanse poesie, ben benieuwd hoe jij daar zo terecht komt. Bijvak?
Blogger woordenaar, 22:36  
Ik heb stage gelopen bij het departement Afrikaans van de Universiteit van pretoria. Studenten Afrikaans moeten namelijk ook een paar vakken Nederlands doen. Toen ik daar toch was, heb ik een paar vakken Afrikaanse letterkunde gevolgd en heel veel geleerd van mijn stagebegeleider en vrienden. Helaas was er in Nederland in die tijd nog niet zoveel aanbod van Afrikaanse letterkunde in NL. Dat begon toen net te komen, terwijl ik al aan het afstuderen was
Blogger Anne-Lise, 22:50  
dit is scary, minoes.
ik wilde afskeid voor DiDi plaatsen, vanwege "portrette en oue drome" maar ik kon 't niet vinden ...
Anonymous Carrie, 22:57  
ik vind het moeilijk lezen, het Zuid Afrikaans, maar daar zal ik wel niet de enige in zijn. :-)

naar wat je vertelt over een afgerboken zwangerschap, lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat het gedicht daarover gaat.

het geheim is dan het geheim van de zwangerschap, die niet kon omdat het met een gehuwde man was. die naar elkaar roepende borsten, ja, zo zou je de verandering van borsten tijdens zwangerschap kunnen voelen/omschrijven. de tweede strofe gaat dan over het verlies van het kindje, dat is dan de 'jij'. of dat is inderdaad het kindje dat naar de 'jij' van de moeder, de dichteres zelf dus, kijkt.

maar ja, het zijn mijn twee centen maar... :-D
Anonymous Anoniem, 23:29  
Dit vind ik nou zo mooi aan internet, dat ik zo weer in aanraking komt met waardevolle zaken die ik nog niet kende.
Anonymous jwl, 09:37  
Mocht je een goede bloemlezing weten, dan hou ik mij aanbevolen
Blogger woordenaar, 12:21  
woordenaar, je kunt natuurlijk Komrij's de Afrikaanse po�zie in 1000 en enige gedichten eens inkijken, voorzien van verklarende woordenlijst.

hij heeft ook een bundel gemaakt van Ingrid Jonker, namelijk "ik herhaal je"

Zelf ben ik in de gelukkige omstandigheid dat deze werken tot mijn curriculum behoren en dat ik ze dus zelfs m�et lezen :-)
Anonymous Carrie, 16:17  
Komrij heeft de hele literaire nalatenschap van Jonker gekocht. Dat hij ondertussen ook een bloemlezing van haar werk had gemaakt, wist ik niet.
Blogger Anne-Lise, 16:28  
Hij heeft ze uit haar Versamelde Werke gekozen en vertaal. Gelukkig bevat het boek ook de Zuid-Afrikaanse originelen.

Aan deze tweetalige gedichtenbundel werd toegevoegd een uitvoerige biografische schets door Henk van Woerden.


Ik herhaal je
220 pagina�s
� 20,50
Vertaling Gerrit Komrij
Nawoord Henk van Woerden
ISBN 90 5759 083 2
Anonymous Carrie, 01:07