<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

24 juni 2005

Medelijden

Die arme kinderen, moeten ze i.v.m. de proefwerkweek met dit weer een tot drie proefwerken per dag maken. 's Ochtends gaat het nog wel, maar vanaf de tweede ronde (10.15 uur) is het haast niet meer te harden. Kan je nagaan als je op de bovenste verdieping van het gebouw van kwart over een tot kwart over drie een Engelse tekst moet maken. Dan drijf je echt weg. Ik snap niet dat er geen tropenrooster is ingevoerd waarbij we om bijvoorbeeld zeven uur beginnen en dan voor de middag klaar zijn.
19:02

:

die vraag speelt al een aantal dagen. ik heb gezocht naar arbo-regels hierover. die zijn op zich vaag, praten over minder dan 10% klagende mensen die aanwezig zijn in een ruimte, en ook een maximale overschrijding van 10% van de temperatuur waarbij die maximaal 10% mensen klagen over de werktemperatuur. vertaald naar temperatuurwaarden komt het neer dat zittend/kantoorwerk boven de 30 graden Celcius niet goed mogelijk is, en dat er maatregelen getroffen moeten worden. zie:

http://www.pwnet.nl/artikel_print.jsp?art=68687

overigens is het wat verbazend dat men voor kwetsbaarder geachte groepen als leerlingen geen standaard regelgeving heeft hierover. misschien is het eens zaak om te kijken of dat overal in Europa zo is. en of het instellen van een regelgeving in Nederland niet zinvol is. het is zeker zo dat prestaties aanzienlijk achteruit gaan als het werkklimaat niet goed is, en dat moet je als school niet willen voor je leerlingen.
Anonymous Anoniem, 19:37