<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

23 juni 2005

Machteloos

Aangezien ik dinsdag niets van de woningbouw hoorde en de man er dinsdagavond weer lag, besloot ik gisteren zelf maar weer te bellen. De 'woningconsulent' die gaat over ons complex was weer niet aanwezig, dus heb ik me maar flink druk lopen maken tegen een collega van haar. Aan het eind van de middag belde de huismeester aan. Hij zei dat hij de man iedere keer verwijdert als hij hem ziet, maar dat hij er niets tegen kan doen verder. Het enige wat hij doet is de politie gek maken. En hij raadde me aan dat ook te doen en hem vooral niet binnen te laten en eventueel via de achterkant naar binnen te gaan. Maar ja, als ik thuiskom wil ik meestal mijn fiets eerst binnenzetten en mijn berging zit aan de voorkant. Daarom vindt de huismeester het zelfs goed als ik dan maar mijn fiets in de hal parkeer, als dat nodig is. Hij zou dit ook tegen mijn buren zeggen.
Maar kennelijk waren die niet allemaal thuis, want gisteravond lag hij weer op de overloop. Dus ik de politie weer gebeld. De telefoniste herkende me zelfs. Omdat het al na tienen was, kon er geen auto vrijgemaakt worden en ze raadde me aan met de wijkagent contact op te nemen. Ze gaf me zelfs haar werktijden.
Dus ik vandaag naar huis geracet na het werk om die agent nog te pakken te krijgen, maar volgens de telefoniste werkte ze niet vandaag. Vreemd.
De mevrouw van de woningbouw stond ook op mijn voicemail, dus die maar teruggebeld. Zij bleek vandaag wel met de wijkagent te hebben gesproken. En er blijkt helemaal niets tegen te doen te zijn. Als de politie hem weghaalt, heeft ze geen reden om hem vast te houden, dus staat hij binnen een uur weer op straat. De woningbouw heeft hem ook duidelijk gemaakt dat hij geen recht heeft op de woning en dat hij zich moet melden bij de daklozenopvang. En de hoofdbewoner zit ergens ondergedoken en het is nog maar de vraag of die juridische stappen wil ondernemen. Het enige wat mijn buren en ik kunnen doen is hem niet binnenlaten. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want ik neem het toch niet zo graag op tegen een voormalig profbokser. Want dat is hij volgens de mevrouw van de woningbouw.
En het erge is: de man heeft ondertussen ook door dat hij pas moet komen als de huismeester weg is en dat hij moet weggaan voordat die komt.
Ik kan ook geen aangifte doen van overlast, want dat is geen strafbaar feit. Pas wanneer hij mij of een van mijn buren iets fysieks aandoet, en er aangifte wordt gedaan, kan hij opgepakt en vastgehouden worden.
17:18

:

het lijkt me sterk dat er echt geen wetgeving is die dit zou kunnen voorkomen. in strikte zin is het mijns inziens al huisvredebreuk, want zonder sleutel kom je de hal kennelijk niet in. en ik zie niet in waarom je iemand die bij herhaling huisvreedebreuk pleegt niet zou kunnen oppakken. verder zie ik niet in waarom je geen straatverbod zou kunnen eisen, of iets dergelijks. jij voelt je bedreigd, volgens mij is dat al voldoende daarvoor. ik zou in ieder geval rechtshulp zoeken in dit geval. zowel politie als woningbouw gaan er iets te gemakkelijk mee om.
Anonymous Anoniem, 20:54  
hoe ambetant zeg! het lijkt me wel goed dat je door blijft gaan met politie bellen en woningbouwvereniging inlichten.
Zorg dan maar dat je een "pain in the ass" wordt. Je hebt recht op een veilige woonomgeving.
Anonymous carrie, 18:20