<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

27 juni 2005

Even afkloppen

Sinds donderdag heeft 'de Joegoslaaf' hier al niet meer geslapen. Donderdag was ook de laatste keer dat ik hem zag. Toen zat hij 's avonds voor de deur te wachten toen ik aankwam. De vriendin met wie ik was meegereden, heeft me aan de andere kant van de flat afgezet, zodat ik via de achterdeur naar binnen kon.

Vandaag heb ik met een buurman staan praten die ook het verhaal van de man heeft aangehoord. Ik gaf hem de info die ik van de politie en de mevrouw van de woningbouw had en er bleken een heleboel dingen niet te kloppen in het verhaal van de man.

Als hij er vanavond toch weer is, ga ik morgen naar de rechtswinkel.
20:32

:

verstandig.
Anonymous Anoniem, 21:29  
Je zit wel ontspannen thuis h�
Anonymous Barbara, 23:18