<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

24 juni 2005

Dit is Chinees voor me

Ik heb al bladmuzioek gezien in allerlei talen, zelfs in het Russisch, dus in het Cyrillische schrift. Meestal kwam ik er dan wel uit. Alleen Hongaars is lastig, maar alle Hongaarse muziek die ik heb, heeft ook een vertaling in een taal die ik wel ken. Dus ik heb er nooit zo'n probleem mee gehad.

Zojuist zat ik door de stapel bladmuziek te bladeren die ik gisteravond voor de Chinareis heb gekregen en toen kwam ik dit tegen:

This is Chinese to me

Hier begrijp ik dus echt niets van. De noten begrijp ik wel (al hadden die ook wel duidelijker genoteerd mogen zijn), maar de titel en aanwijzingen ... al sla je me dood. Nou ja, gelukkig is de dirigent Chinees, dus die zal het wel vertalen.

PS: Ik begrijp alleen niet waarom de afkorting voor Violoncello wel in het Latijnse schrift is genoteerd.
19:50

:

de cijfers zijn ook westers (Arabisch dus in feite). en in China bestond eerder ook zeker een eigen muzieknotatie, dus die is ook westers. dus dat de afkorting voor Violoncello in het Latijns is, is niet zo vreemd.
Anonymous Anoniem, 20:23  
Pffff, ik begrijp ook alleen de noten maar idd. Lijkt me lastig om zo te moeten musiceren.
Anonymous Barbara, 21:41