<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

25 juni 2005

Da's nou service

Twee weken geleden merkte ik dat er een gat zat in de buitenkant van mijn cellokist. Dat hoort niet. De kist was nog maar ruim drie jaar oud en de fabrikant beroept zich erop dat zijn kisten schokbestendig zijn en zoveel kunnen hebben. Dus ik de fabrikant gemaild. Daar hoorde ik niets van.
Na een paar dagen de vioolbouwer waar ik het ding gekocht had gebeld. Die was erg verbaasd, maar zei gelijk dat ze een oplossing gingen zoeken: als de fabrikant geen garantie zou geven, zouden zij (het is een stel, mijn vioolbouwer) dat doen.
Vandaag had ik eindelijk tijd om er naartoe te gaan. Uit de krochten van mijn bureau had ik de aankoopbon weten op te diepen, maar die was niet eens nodig. Er stond al een nieuwe kist klaar die ik mag houden als vervanging en zij handelen het af. Geweldig toch?
14:31

:

Zo voelt het: echte klantenservice! Dat komt nog maar weinig voor, maar als het er is: helemaal top!
Anonymous Sterrenvleugel, 16:56  
knap dat je er zo achteraan gaat. ik zou me wel afvragen waardoor dat gat nu ontstaan was, en of de cello er zelf geen averij door had opgelopen.
Anonymous Anoniem, 17:04  
Ja maar hier moet je wel achteraan, want zo'n kist kost ongeveer vierhondered euro.
Blogger Anne-Lise, 17:13  
Cello... Daar kan ik nu jaloers op zijn. Net nog naar Steven Isserlis geluisterd (Tavener/Britten), z� mooi!

En over service gesproken: de feeds doen het weer, er bleek een directe link verkeerd te staan. Dank voor de melding.
Blogger woordenaar, 19:39  
Had gisteravond de Ssoundtrack van 'The pianist' aanstaan. En daar zit ook een prachtig cellostuk in. Ik kan alleen maar piano spelen, maar cello klinkt zoveel mooier, warmer.........
Anonymous Barbara, 10:49  
Barbara: Volgens mij is dat de Pr�lude uit de eerste cellosuite van Bach.
Blogger Anne-Lise, 19:52