<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

27 juni 2005

Citeren

Anne-Floor schreef net een stukje over het feit dat ze geen Nederlandse gedichten kan onthouden, maar wel Duitse. Bij mij is het minstens zo erg. Hoe vaak het volgende tafereel zich al niet heeft afgespeeld:

Leerling: "Mevrouw, ik heb Het hemelse gerecht van Renate Dorrestein gelezen. Waarover kan ik mijn boekverslag schrijven?"
Ik: "De intertekstualiteit in dat boek is heel belangrijk. Bijvoorbeeld de verwijzing naar Vondels Gijsbrecht van Amstel. De beginregels gaan als volgt: 'Het hemelse gerecht heeft ons ten langen leste, bevrijd van onze ... , en ons benarde veste.'"

En daar sta ik dan weer. Hoe vaak ik die regels ook opzoek, ik onthoud ze niet.*

Of je hebt het met vrienden over muziek. En dan vertel ik weer eens over een mooi stuk dat ik heb gehoord of dat wij spelen. En dan vragen vrienden of ik het wil zingen. Maar nee hoor, ook al hoor ik het deuntje de hele dag in mijn hoofd, het komt niet mijn strot uit.

De enige openingszin uit de Nederlandse literatuur die ik ken is die van Nooit meer slapen: "De portier is een invalide." Maar ja, die is dan ook zo exemplarisch voor de rest van het verhaal, en kort en eenvoudig, dat je hem al bijna niet meer kan vergeten.

* Tegenwoordig probeer ik die regels ook niet meer te citeren, maar geef ik de leerling de opdracht om de Gijsbrecht zelf op te zoeken, onder het mom van 'de Tweede Fase'.
15:10

:

Ja, het is een drama!
De enige openingszin die ik ken dat is 'Ogenblik!' en dat is de openingszin (nou ja, meer openingswoord) van De Ontdekking van de Hemel.
Anonymous Anne-Floor, 19:28  
dat is toch niet zo vreemd? we hoeven steeds minder uit ons hoofd te herinneren/leren. ik weet nog wel dat mijn moeder zei dat ze gedichten uit haar hoofd moest leren (ze had een MULO opleiding), dat moest ik niet meer (met een HBS opleiding). zelfs van ons meest bekende gedicht (als ik het zo mag noemen) het Wilhelmus kan ik niet eens meer het eerste couplet voordragen. ach, ik zoek het wel even op op internet ;-)
Anonymous Anoniem, 20:42