<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

24 juni 2005

China, here we come

Joehoe, de voorbereiding voor China is nu echt begonnen. In de kerstvakantie gaat mijn orkest naar Shanghai om daar vijf concerten te geven. Vanavond hadden we de eerste repetitie voor het decemberconcert dat tevens het programma is dat we voor de Chinezen gaan uitvoeren. Het is een genot: de achtste (of vierde zo u wilt) symfonie van Dvor�k. Wat een heerlijke melodie�n, wat een fijn samenspel en wat een geweldige cellopartij. Pittig maar goed te doen, veel melodielijnen, geen al te ingewikkeld telwerk, leuk om te studeren. En iedereen in het orkest wordt er gelukkig van. Nu weet ik weer waarom musiceren zo fijn is.
00:13

:

leuk voor jullie, maar hoe kun jij dat met school combineren?
Anonymous Anoniem, 00:24  
Het orkest bestaat voornamelijk uit amateurs en we gaan in de kerstvakantie. Het enige risico is dat ik totaal niet uitgerust terugkom na de kerstvakantie. Maar waarschijnlijk wel met een hoop inspiratie. En dat heb ik er wel voor over.
Blogger Anne-Lise, 00:32  
Wauw! Ik ben jaloers op je!!! Zou bijna vragen of je LOTR voor me mee wilt nemen in het Chinees. *lol* Dat vraag ik aan iedereen die naar een exotisch land gaat (of naar een land met een taal waarin ik LOTR nog niet heb).
Anonymous Barbara, 21:43  
Spannend! Ben benieuwd naar de verhalen! Is het orkest al helemaal gevuld?
Anonymous Amiek, 23:39  
Ik weet niet zeker of het orkest al gevuld is. Volgens mij kunnen we nog steeds bassisten gebruiken (hint). De andere strijkersgroepen zijn goed bezet. De blazersgroepen en het slagwerk ook, geloof ik. Ik weet alleen dat er volgige week een stuk of twintig audities zijn gedaan.
Blogger Anne-Lise, 09:59