<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

30 juni 2005

Bijna klaar

Corrected work

Dit en meer heb ik deze week allemaal nagekeken. Morgen nog een klein stapeltje en in het weekend de cijfers invoeren en de rapportcijfers berekenen. Dan zit het echte werk erop. Rapportvergaderingen, rapporten uitdelen en een slotavond is wat mij nog rest volgende week.

En dan? Zeven weken vakantie!!!
20:25

:

lekker!
Anonymous Anoniem, 22:47  
Hier vergelijkbaar:
* morgen rapportvergadering
* volgende week werkweek Vlieland
* nog ��n week daarna met boeken inleveren, rapporten ophalen, eerste kennismaking met de nieuwe eerste klas , reviesie eventueel en personeelsuitje
* en dan.......VRIJ!!!!
Anonymous Barbara, 23:38  
hmmmm ZALIG!
Anonymous CARRIE, 22:45