<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

16 mei 2005

Stunt

Afgelopen vrijdag was het dan zover: de examenstunt. Het was de eerste keer dat ik dat meemaakte, dus ik was wel een beetje benieuwd wat mijn leerlingen voor mij in petto hadden. Maar aangezien ik maar ��n examenklas heb met wie ik behoorlijk goed kan opschieten, verwachte ik niet het ergste. Bovendien hadden ze me van tevoren al over van alles ingelicht.

En het viel allemaal erg mee. Bij het uitdelen van de cadeautjes kreeg ik de dvd van Bridget Jones en een poster waarop duidelijk de link tussen haar en mij werd gelegd. Dat hadden ze goed gezien.

Verder was de dag ontzettend gezellig en geslaagd. Mijn leerlingen vonden dat ook. 's Avonds nog een barbeque en daarna naar de kroeg. Het is helaas te lang geleden dat ik zoveel bier heb gedronken, dus zaterdag was ik een beetje van slag. Had ik er nu maar aan gedacht om ook water tussendoor te drinken...
15:59

:

Bridget Jones is superstoer, dus niets om je voor te schamen! :-)
Blogger Sillycrazyme, 07:47  
Dat weet ik. Mijn leerlingen bedoelden het ook erg liefdevol. Het is een soort van geuzennaam.
Blogger Anne-Lise, 09:07  
Leuk dat je zo met de leerlingne op stap gaat. Dat hebben wij dus ook gedaan (4TL-leerlingen).
Raar idee h�, dat je ze hierna alleen nog maar op de examens en de diplomauitreiking gaat zien.
Anonymous Barbara, 16:13  
Ik vind het inderdaad heel jammer dat ik mijn V6-leerlingen nog maar een paar keer zie. Maar we hebben nog een vage afspraak staan om nog een keer te gaan stappen. Ik hoop dat dat doorgaat.
Blogger Anne-Lise, 00:59