<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

21 mei 2005

Sterfdag

Vandaag is de sterfdag van twee van grootste schrijvers uit de Nederlandse literatuur: P.C. Hooft en Annie M.G. Schmidt.

Ik herinner me nog goed de dag dat Annie M.G. overleed. Dat was op 21 mei 1995 (al weer tien jaar geleden?). Ik had een hoorcollege moderne letterkunde. Bij aanvang vroeg een van mijn medestudenten aan de prof of hij een gedicht mocht voordragen van Annie M.G. En dat mocht. Ik weet niet meer welk gedicht dat was.
De prof was daardoor kennelijk op een idee gebracht en stuurde een aanwezige aio naar de bieb om een boek voor hem te halen. Aan het einde van het college droeg hij een gedicht voor uit dat boek. Het was heel verrassend, want het was een gedicht waarin Annie M.G. kritiek leverde op de Vijftigers (je weet wel, die van Lucebert enzo).

Een paar dagen later sprak ik een docent die mij een andere anekdote vertelde. Ze was namelijk gebeld door de eigenaresse van de lokale boekwinkel met de vraag of ze op de radio iets wilde vertellen over Annie M.G. Maar die docent wist haar ook te vertellen dat Annie op dezelfde dag was overleden als P.C. Hooft. Dus toen ging haar radiopraatje over laatstgenoemde.

Kortom, 21 mei zal ik niet zo snel vergeten.

P.S.: Ik ben al een eeuwigheid op zoek naar het gedicht over de Vijftigers. Jammergenoeg weet ik niet meer hoe het heet of waar het is gepubliceerd. Als je het kent en weet waar ik het kan vinden, vertel je het me dan?
00:12

:

Ik weet het ook niet. Als iemand met het verlossende woord komt, laat je het mij dan weten?
Anonymous Anne-Floor, 17:52  
bedoel je dit?:

k tracht op po�tische wijze
Dat wil zeggen
Eenvouds verlichte waters
De ruimte van het volledig leven
Tot uitdrukking te brengen
Ware ik geen mens geweest
Gelijk aan menigte mensen
Maar ware ik die ik was
De stenen of vloeibare engel
Geboorte en ontbinding hadden mij niet aangeraakt
De weg van verlatenheid naar gemeenschap
De stenen stenen dieren dieren vogels vogels weg
Zou niet zo bevuild zijn
Als dat nu te zien is aan mijn gedichten
Die momentopnamen zijn van die weg

dat is dus van Lucebert
Anonymous Anoniem, 23:28  
'k' moet natuurlijk 'Ik' zijn.
Anonymous Anoniem, 23:31  
Warmhart: het is een mooi gedicht en ook poeticaal. Maar ik ben op zoek naar een gedicht van Annie M.G. Schmidt over de Vijftigers.
Blogger Anne-Lise, 23:43  
aha, maar dat stond er ook niet helemaal :-)

dit gedicht van Lucebert is namelijk omschreven als het bekendste van Lucebert, en het zou ook op te vatten zijn als een manifest, een programma voor zijn schrijverschap, tevens als het programma van de Vijftigers.

maar misschien zocht anne-floor dit gedicht wel :-)
Anonymous Anoniem, 14:22  
Warmhart: dat weet ik wel. Ik zei ook dat het een po�ticaal gedicht was, dus een gedicht waarin de dichter zijn opvattingen over dichten en dichterschap verwoordt. Met 'het gedicht' in mijn naschrift bedoelde ik het gedicht van Annie M.G. over de Vijftigers.
Blogger Anne-Lise, 14:36  
er zijn verbazingwekkend weing gedichten van de hand van Annie M.G. Schmidt terug te vinden op het web. en je moet al de titel, of de volledige eerste regel weten om het met Google terug te kunnen vinden.
Anonymous Anoniem, 15:17  
Precies. Dat is waarschijnlijk de reden dat ik het gedicht nog niet gevonden heb.
Blogger Anne-Lise, 18:35