<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

29 mei 2005

Spoorwegmuseum

Gisteren was ik in het gerestaureerde spoorwegmuseum. Ik ben geen techneut, maar toch doen treinen me wel iets.

Historic advertisement
Orient Express
De Arend
Meer foto's staan op Flickr
17:03

:

Ziet er erg mooi uit! Heb 5 jaar in Utrecht gewoond, waarvan een half jaartje zelfs op een paar minuten lopen van het museum, maar ik ben er tot mijn grote schande nog nooit geweest. Erg zonde als ik jouw foto's zo zie, dus toch maar eens doen.
Blogger ronald k, 11:07  
Ik heb ook op een paar minuten lopen van het Spoorwegmuseum gewoond! Waar woonde jij?
Blogger Anne-Lise, 18:32  
In een klein kamertje op het Zonnehof, een zijpleintje van de Zonstraat. De lokatie was erg mooi, maar de kamer helaas niet zo, dus ik heb er maar zo'n 5 maanden gewoond. En jij?
Blogger ronald k, 07:43  
Ook ik ken het museum maar al te goed, al woon ik dan niet in de buurt van het museum. Zo nu en dan wordt er ook een pasar georganiseerd. Een aantal jaren geleden werd er een voorleesavond gehouden voor kinderen. In enkele wagons kon je dan luisteren naar hele goede voorlezers en dat was niet alleen leuk voor de kinderen!
Anonymous jwl, 09:53  
Ik woonde vlak achter het Lepelenburg, in een steeg tussen de Herenstraat en de Kromme Nieuwegracht. Dat was een superlocatie.
Blogger Anne-Lise, 22:25