<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

20 mei 2005

Pianoman (3)

Volgens de BBC komt Pianoman waarschijnlijk uit Itali�. Maar wie hij is en over het hoe en waarom weet men verder nog niets.

Ik vind het zo in en in triest. Op de foto kijkt Pianoman ook zo. Ik heb best wel medelijden met hem. Gelukkig heeft hij zijn muziek nog.
01:20

:

Die andere man op de foto heeft er inderdaad wel iets van weg, maar zijn haar is wel heer erg anders, veel krullen, vergeleken met het veel stijlere haar van de pianoman. En volgens mij is z'n oor ook veel kleiner. Ik blijf het met spanning volgen...
Blogger ronald k, 09:20  
Sorry, het is steil haar natuurlijk.
Blogger ronald k, 09:26  
Het lijkt bijna een act van een kunstenaar ...
Anonymous jwl, 10:47