<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

18 mei 2005

Pianoman (2)

Bij de BBC staat een nog uitgebreider artikel. Zelfs met een foto van hem en een plaatje van een vleugel die hij tekende.
21:06

:

Ja, zelfs een plaatje.

Realiteit blijft vreemder dan fictie.
Anonymous maarten, 21:21  
Ik vind het echt bizar! Maar interessant, dus houd je ons op de hoogte? ;-)
Anonymous Anne-Floor, 21:41  
Ik blijf het verhaal volgen...
Blogger Anne-Lise, 22:06  
Heel aparte toestand. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt!
Anonymous Jochem, 10:48  
En inmiddels zou het zelfs een Nederlander zijn, nog eventjes en hij was in natte kleren gekleed omdat ie lopend het kanaal was overgestoken!
Anonymous sab, 22:22  
Sab, waar heb je die info vandaan? In mijn nieuwsfeeds kon ik in de gauwigheid niets vinden. Alleen op Poepoe (http://www.poepoe.nl/index.php?/archives/41-.html)
vond ik vandaag iets over Pianoman.
Blogger Anne-Lise, 00:55