<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

27 mei 2005

Over veren en figuurlijk taalgebruik

Vandaag had ik een leerling van me een complimentje gegeven over zijn gedrag, maar daarna begon hij weer veel te druk te doen.

Dus ik zei: "Geef ik je een veer in je kont en dan trek je je er niets van aan."
Hij zei: "Een vinger in mijn kont?"
Ik zei: "Een veer, een compliment."
Hij zei: "Hoezo is een vinger in mijn kont een compliment?"

En zo ging dat nog even door. Bleek hij nog nooit van de uitdrukking 'een veer in je kont steken' te hebben gehoord. Net als een groot deel van zijn medeleerlingen.

Dan begin ik me toch af te vragen hoe dat komt. Ik merk zelf ook wel dat mensen steeds minder vaak uitdrukkingen en gezegdes gebruiken. Maar waarom? Want aan de andere kant kent iedereen wel allerlei reclameleuzen.
21:59

:

En dat terwijl 'iemand een veer in de kont steken' toch best een modieus gezegde is dat ik om de haverklap overal tegenkom.
Anonymous Anne-Floor, 22:13  
het is geen k3wl taalgebruik, gezegdes gebruiken. daarbij wordt een enorm deel van het schrijvend actieve taalgebruik be�nvloed door chatten. dat kent z'n eigen gebruiken. zo is een maand of 6 geleden de uitdrukking "[A]" opgedoken aan het eind van zinnen (zonder de aanhalingstekens natuurlijk, maar met de rechte haken). ik weet nog steeds niet wat het betekent, maar het wordt wel veel gebruikt. dus veren worden daar nooit in konten gestoken, maar wel gebeuren er veel andere dingen, al dan niet in navolging van het Engels of Amerikaans (zoals het eerder genoemde cool).

vroeger had je trouwens een boeiend radioprogramma over taal. de taalshow heette het geloof ik. ging over lopende veranderingen in het actieve taalgebruik, en ook over dit soort opmerkelijke dingen, dat gezegdes verdwijnen (tenminste dat had er een onderwerp in kunnen zijn). de televisie, het huidige informatiemedium bij uitstek, kent helaas geen opvolger van zo'n programma.
Anonymous Anoniem, 00:13  
hier ligt een taak voor ons, zoveel is duidelijk.

ik doe altijd mijn best om ze vaak te gebruiken, uitdrukkingen, gezegdes en ook oude/ zeldzame woorden die ik mooi vind. Wij zijn zelf een soort reservaten voor deze woorden.

Daar brandt mijn hart van af ;-)
Anonymous Carrie, 17:35  
Het is lastig als mensen uitdrukkingen niet kennen. Ik heb voor de musical met een paar duitsers gewerkt en elke uitdrukking leverde problemen op...
Anonymous Amiek, 14:03