<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

18 mei 2005

Opruimen

Al weken, zo niet maanden moet ik het doen: mijn werkkamer een grote en grondige schoonmaakbeurt geven. Maar vandaag moet het er maar eens van komen. En ik mag pas terugkomen bij die pc als alles, maar dan ook alles, schoon is. Dus geen kattenharen meer, geen oud papier, geen lege koffiemokken. Alles moet schoon zijn en op zijn plaats staan. En ik begin nu. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt.
12:36

:

Sterkte, ik leef met je mee, heb er zelf ook altijd problemen mee....
Anonymous Amiek, 21:12  
ik kan dat ook niet, ik heb zelf ook een probleem wat opruimen, het is altijd morgen...
Anonymous sab, 23:09