<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

31 mei 2005

Nieuwe schoenen

Ik was nodig aan nieuwe zomerschoenen toe. Het liefst met een hak en niet te veel leer (want daar worden mijn arme voeten zo rood van). Dus ik de stad in. Eerst zaterdag in Utrecht. Uiteindelijk vond ik bij de laatste winkel een paar leuke muiltjes. Hadden ze ze niet meer in mijn maat. Maar niet getreurd, want die winkel heeft ook een filiaal in Eindhoven en daar moest ik maandag toch weer zijn.
Ik dus gisteren in Eindhoven de stad in. Ik was daar nog nooit op schoenenjacht geweest, maar volgens S. stikt het daar van de schoenenwinkels, dus ik moest wel slagen. Eerst natuurlijk naar de winkel waar ik die leuke schoenen had gezien. Maar nee hoor, daar hadden ze ze helemaal niet meer. Dan maar alle andere schoenenzaken langs. Niks. Of te hoog, of te laag, of te tuttig, of te sletterig, of te druk, of te saai, of te duur, of niet in mijn maat. Uiteindelijk toen ik de moed al had opgegeven, kwam ik deze tegen. Precies goed! Laat dus nu maar komen, dat mooie weer.


.

21:35

:

Mooi!
Anonymous Anne-Floor, 21:37  
leuk ! echt in de bollywood-trend zeg maar :-)
Anonymous Carrie, 21:41  
wat vreemd dat je voeten zo reageren op leer. is het dan wel echt leer?
Anonymous Anoniem, 00:30  
Ja, en niet alleen mijn voeten reageren zo op leer.
Blogger Anne-Lise, 00:32  
Erg gaaf.......
Anonymous Amiek, 09:55