<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

24 mei 2005

Moeder

Ik ga toch maar niet al te moeilijk doen bij mijn keuze voor Dichter op Dinsdag en ik hou het bij Elsschots 'Moeder'.

MOEDER

Als vader slaapt gelijk een rustig beest,
en in zijn droom herkauwt en zalig lacht,
dan ligt gij wakker, starend in de nacht,
en roept uw zoons en dochters voor de geest.

Zij zij gevlo�n, als gieren voor 't tempeest,
met stukken van het oude nest bevracht,
waarin gij dubbend op uw terugkeer wacht,
maar op de klok het woord des tijds niet leest.

Laat niet uw dagen slinken in verdriet;
geen macht die tanden aan uw mond verstrekt,
of ooit weer zog in uwe borsten wekt.

Er is niets aan te doen, zoals gij ziet.
Drink dus een borrel bij een passend lied,
daar schele Piet reeds met uw tenen trekt.

Willem Elsschot, 1908

Uit: G. Komrij, Nederlandse po�zie van de 19de t/m 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten. Amsterdam, 2004.
19:04

:

Het is natuurlijk een echte klassieker die bij dit thema niet mag ontbreken.
Anonymous Mieke, 00:02  
Mooi Minoes! Dank voor je bijdrage:-)
Anonymous Hans, 01:29