<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

17 mei 2005

Klagen heeft toch zin

Al zo'n 4,5 jaar internet ik via dezelfde provider. Eigenlijk dus sinds ik thuis een computer heb waarmee je kan internetten. Sinds 2,5 jaar, toen ADSL populair begon te worden, ben ik daarop overgestapt. Hartstikke handig, want ik kreeg o.a. een modem van mijn provider. En alles ging goed en bleef goed gaan, totdat ik besloot om een andere browser te proberen (Firefox). Toen bleken de jongens bij de helpdesk ineens niet meer zo behulpzaam ("nee mevrouw, wij ondersteunen alleen Internet Explorer"). Maar tegelijkertijd nam voor mij het internetplezier ineens ontzettend toe, dus werd ook de belasting op mijn modem veel groter. Die was al groter geworden doordat ik 'zomaar' allerlei snelheidsverhogingen cadeau kreeg, maar nu knalde die modem er zomaar ineens uit als ik een beetje veel dataverkeer had.
Daarbij kwamen een aantal andere ergernissen over de diensten van mijn provider die bijvoorbeeld alleen maar mogelijk bleken met Internet Explorer. Maar dat vond ik dan maar jammer maar helaas, want ik weiger dat programma nog te gebruiken, tenzij het echt moet (zoals bij Windows Update).
Dus ik besloot mijn hart te luchten en mijn provider op de hoogte te stellen van alle ergernissen en eens rond te gaan kijken naar een nieuwe provider. Zo gezegd zo gedaan en binnen een minuut of tien had ik gisteren een goede mail naar de provider verzonden, ervan uitgaande dat het wel een paar dagen zou duren eer ik een (schriftelijk) antwoord zou krijgen. Maar wie schetst mijn verbazing: mijn provider! Er belde net iemand om met me te praten over de brief. De man aan de telefoon luisterde serieus naar mijn grieven, en hij bood me een bedrag aan waarmee ik zelf een goede modem kan kopen die mijn dataverkeer wel aankan!

En wat is nu de moraal van het verhaal? Ik blijf voorlopig bij deze provider. Zeker nu hij deze zomer ook VoiP gaat aanbieden. En de volgende keer dat me iets dwars zit, klaag ik gewoon weer.
19:02

:

welke provider heb jij ??? dit klinkt goed, zouden mobiele providers dat ook kunnen, ik ben die van mij zo vreselijk zat en dan is 2 maanden heel lang eer je mag opzeggen.
Anonymous sab, 23:11  
Mijn provider is Planet Internet. Ik weet alleen niet of ze nu aan iedereen nieuwe modems gaan vergoeden.
Blogger Anne-Lise, 23:15