<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

31 mei 2005

Klaar

H�, h�, het nakijken van de examens is klaar. En nu is het wachten op de tweede corrector (als hij belt) en op het tweedecorrectiewerk dat mij nog te wachten staat. Ik ben benieuwd, want soms is het best lastig of je iets goed mag rekenen of niet. Ik reken het dan wel goed. Als de tweede corrector het er niet mee eens is, hoor ik het wel. Maar dat doet iedereen volgens mij.
18:47

:

zoveel eindexamenopgaven kijk ik niet na :-)

hoewel, het zou best kunnen. ben uiteindelijk volledig bevoegd voor scheikunde en wiskunde.
Anonymous Anoniem, 19:26  
Ik zit vol spanning te wachten op bericht van mijn tweede corrector. Eigenlijk wel aso, want hij heeft afgelopen vrijdag het werk al ontvangen en heeft nog niets van zich laten horen. Terwijl mijn tweede correctie al weer bij de betreffende docent terug is.
Anonymous Barbara, 19:43