<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

16 mei 2005

Kali die net doet of ze slaapt16:16

:

Ik surf al een uur op random door alle blogs (en probeer overal een comment achter te laten). Maar ik ben er ten eerste achter, dat de meeste blogs op mij overkomen als berichten van aliens en ten tweede dat JIJ de eerste bent die een Nederlandse blog heeft. Naja, keep up the good work! Ik ga weer :P

Gunji - mediaguide.blogspot.com
Blogger Gunji, 18:56  
Dank je. Je hebt ook de eer om de eerste te zijn die een antwoord achterlaat.
Blogger Anne-Lise, 19:36  
De meeste bezoekers snappen er niks van denk ik, dat had ik ook met al die spaanse, thaise, roemeense en overige anderstalige blogs ;)
Blogger Gunji, 20:49  
Maar ik schrijf ook helemaal niet voor een anderstalig publiek. Ik heb er wel over gedacht, maar ik vind dat ik veel beter uit mijn woorden kom in mijn moedertaal. En die paar Engelstalige vrienden die ik heb, die hou ik wel via de mail op de hoogte.
Blogger Anne-Lise, 20:59  
Prima! :P
Blogger Gunji, 21:00