<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

17 mei 2005

Ik stem ja!

Example

met dank aan Jochem Vernijs.

En als je zelf je mening wil vormen, kijk dan op Grondwet Europa.

Ik ben voor de grondwet en ik stem ja. Dat ik het verder niet eens ben met een hoop zaken in de EU heeft niet zo veel met die grondwet te maken. Die vind ik juist een hele verbetering (meer zeggenschap Europarlement, meer zeggenschap nationale parlementen als het gaat over EU, meer transparantie, meer directe invloed, ��n buitenlands beleid). En ja, het kost NL en andere kleine landen wat invloed, maar dat is toch niet zo raar als je bedenkt dat die veel minder inwoners hebben?
10:17

:

Leuk dat je mijn button gebruikt!

P.S. Het is Jochem Nijs... :-)
Anonymous Jochem, 10:46  
Ik ben blij dat je het goedvindt. Enne, sorry voor die fout in je naam. Heb ik niet goed gekeken en gezocht.
Blogger Anne-Lise, 10:58