<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

21 mei 2005

Gelukkig

Gelukkig, mijn moeder is weer uit het ziekenhuis. Sinds afgelopen dinsdag was ze opgenomen om een 'spoelinstallatie' voor haar nieren aan te brengen. Op zich een kleine ingreep waarvoor ieder ander mens dezelfde of de volgende dag naar huis mag. Maar een half jaar geleden is ze aan een van haar andere organen geopereerd en sindsdien is het echt helemaal mis. En de artsen weten ook niet wat het precies is. De enige oorzaak die ze kunnen bedenken is de slechte nierfunctie.
Dat ze slechte nieren had die de laatste jaren alleen maar achteruit gingen, was niet nieuw. Maar sinds die vorige operatie is ze helemaal niet meer de oude geworden: slechte stofhuishouding, veel moe, enz. Maar klagen, ho maar. Ze wil juist alles eruit halen wat erin zit. Geen moment denkt ze eraan om zich te laten afkeuren voor haar werk of om zich ziek te melden. Mijn vader stelde voor om kleiner te gaan wonen zodat ze de tuin niet meer hoeft te onderhouden. Dat vond ze een slecht plan.

En nu is het wachten tot de wond genezen is en ze kan beginnen met spoelen. Hopelijk knapt ze er echt van op, want zo kan het niet.
23:29

:

Fijn dat ze weer terug is. Maar het is wel herkenbaar dat er geen haar op haar hoofd er aan denkt om kleiner te gaan wonen. Mijn schoonvader is er ook geen haar op zijn hoofd die eraan denkt om de boerderij te verlaten nu hij al over de 80 is!!!
Anonymous sab, 10:35