<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

24 mei 2005

Examen (2)

Het Examen VWO Nederlands is voorbij, voor mijn leerlingen dan. Want nu moet ik gaan nakijken. Altijd spannend.

De teksten van het examen waren leuk en de tekstverklaringstekst was zelfs verrassend te noemen. Hij ging over het sublieme van roken. De samenvattingstekst was ook best goed te doen. De structuur was in ieder geval helder. Het enige echt lastige was dat je bij de meerkeuzevragen vaak twee mogelijk goede antwoorden had die veel op elkaar leken en die allebei mogelijk waren. Maar goed,we zullen zien wat ervan gemaakt is.
22:36

:

ik moet zeggen dat ik het wel leuk vind je stukjes te volgen. Nederlands is voor mij altijd een vak vol met raadsels geweest, die ik niet wist op te lossen.

haalde ik de ene keer een hoog cijfer, was het de volgende keer maar n�t een voldoende, terwijl ik naar mijn eigen gevoel toch exact op dezelfde manier bezig was geweest. er viel ook niet echt wat te leren (ik ben nog uit de HBS-tijd, in 1970 mijn eindexamen HBS-B gedaan).

gelukkig (als mijn geheugen me niet bedriegt) hoefden we alleen een samenvatting te maken en een opstel. verder een mondeling met een boekenlijst van 15 (of meer?) literatuurboeken.

en omdat we aan het eind van de jaren '60 zaten, waren er altijd grote discussies in de klas wat nu wel en wat nu niet als literatuur beschouwd kon worden. niet dat de leraar daar nu echt een goed antwoord op wist te geven.

vandaar die raadsels misschien wel.
Anonymous Anoniem, 00:22  
Warmhart: Dat is een discussie zonder einde waar onmogelijk een goed antwoord op te geven is. Huu, ik word al moe als ik er aan denk. Al die colleges die ik daarover gehad heb...
Anonymous Anne-Floor, 12:57  
Tja, wat is literatuur. Wij zijn op school best streng als het gaat over wat leerlingen wel en niet mogen lezen. En als ze pers� een bepaald boek willen lezen waarvan ik niet precies kan aangeven waarom het niet mag (vaak omdat ik het niet gelezen heb), laat ik ze een boekverslag schrijven over de vraag of het verhaal wel of niet literair is. In het theorieboek staan daar wel een paar goede criteria voor en vaak staat er in de recensies die gebruikt moeten worden ook wel iets over.

En verder, Nederlands is gewoon een vak waar je iets voor moet doen en als je dat doet, haal je gewoon een voldoende. Er valt vrij weinig aan te begrijpen.
Blogger Anne-Lise, 20:22