<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

26 mei 2005

Een niet-gebeurde ramp

O wat is het toch fijn dat je katten bezit nemen van je bureau als je bezig bent met het meest nauwkeurige en formele werk van het jaar. Gelukkig staat er geen drinken op tafel, want dat had weleens tot grote rampen kunnen leiden.
23:31

:

Laat me raden........examens nakijken. Je moet er toch niet aan denken dat het er echt overheen gaat....*schrik*

Mijn dikke witte kat kroop in de envelop waarin de examens aan mij mee gegeven door mijn locatie directeur. Kreeg hij zijn dikke kop er niet meer uit. *zucht*
Anonymous Barbara, 09:35  
Inderdaad: examens. Ik heb de dames hardhandig verwijderd. Maar een leermoment was het niet voor ze.
Blogger Anne-Lise, 18:36  
'tuurlijk was het geen leermoment.

ze zoeken �f absolute rust, �f maximale aandacht. en die maximale aandacht is daar waar de mens zijn maximale aandacht net aan geeft. en zij bepalen ook welk moment er wat moet gebeuren. poezen houden mensen, en niet andersom :-)
Anonymous Anoniem, 20:23  
Een kennis van mij zei ooit: "Honden heb je, voor katten mag je zorgen."
Blogger Anne-Lise, 21:45  
Voor katten zijn mensen gewoon warm meubilair.
Anonymous Barbara, 00:57