<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

17 mei 2005

Bieb

Aangezien ik best wel een boekenwurm ben (of probeer te zijn, het is maar hoe je het bekijkt), heb ik in navolging van Anne-Floor een bieb geopend. Neem er ook eens een kijkje. Het eerste boek dat ik heb geplaatst is Droom is 't leven van Willem van Maanen.
15:09

:

Super!
Anonymous Anne-Floor, 15:17  
Heel goed, hoe meer boekengekken in weblogland hoe beter!
Succes met je log!

jwl
http://home.hetnet.nl/~elconius15/weblog/index.html
Anonymous Anoniem, 21:13